Мимо Гарсия препоръчва ДС ДЕНТ / Mimo Garcia recommends DS DENT

Освен великолепно музикално творчество, Джон Ленън остави на света и една много съществена препоръка: „Пребройте възрастта си по приятелите, а не по годините. Бройте живота си през усмивките, а не през сълзите“.

Отдавна съм разбрал, че годините нямат никакво значение, имайки за приятели по-възрастни хора, които са със значително по-млад дух от мен.

За усмивката пък съм се убедил, че преди да озари околните, въздейства първо на самите нас – да не прикриваме с ръка устата си; да не се притесняваме да се засмеем, да говорим; да сме уверени.

Усмихвам се, без да срамувам, благодарение на Дентална клиникаДС Дент“!
От сърце препоръчвам целия екип на клиниката (и най-вече моята зъболекарка д-р Десислава Петрова), защото им имам пълно доверие, че който и да ги посети, ще получи прекрасно отношение и първокласна стоматологична услуга!!!

Мимо Гарсия

In addition to magnificent musical creativity, John Lennon also left a very important recommendation to the world: „Count your age by friends, not years. Count your life by smiles, not tears“.

I learned a long time ago that age doesn’t matter at all, having as friends older people who are significantly younger in spirit than I am.

As for the smile, I have convinced myself that before it illuminates others, it affects us first – not to cover our mouth with our hand; not to be afraid to laugh, to talk; to be confident.

I smile without shame, thanks to Dental Clinic „DS DENT“!
I heartily recommend the entire team at the clinic (and especially my dentist Dr. Desislava Petrova) because I have complete confidence in them that whoever visits them will receive wonderful treatment and first class dental service!!!

Mimo Garcia
Мимо Гарсия със зъболекарката си д-р Петрова от ДС ДЕНТ / Mimo Garcia with his dentist Dr. Petrova from DS DENT
Мимо Гарсия със зъболекарката си д-р Десислава Петрова от ДС ДЕНТ / Mimo Garcia with his dentist Dr. Desislava Petrova from DS DENT
Hide Preloader